อย.แจงมาตรการคุมเครื่องวัดความดันสอบเครื่องทุก 2 ปี คุ้มครองผู้บริโภค

อย.เผยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดความดันโลหิตที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างเข้มงวด ย้ำ ต้องให้ค่าความดันโลหิตได้ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมจัดทำโครงการยกระดับควบคุมเครื่องวัดความดันโลหิต คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและได้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่เชื่อถือได้ พบผ่านเกณฑ์ 484 เครื่อง จาก 661 เครื่อง ไม่ผ่านเกณฑ์ 67 เครื่องส่วนใหญ่ประเด็นของค่าผิดพลาดของการอ่านค่าความดัน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้นิ่งนอนใจในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยได้มีการตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตก่อนที่จะนำไปใช้กับผู้บริโภคอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อย.ได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับการควบคุมเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยศึกษาประสิทธิภาพ หรือคุณภาพของเครื่องวัดความดันโลหิตที่จำหน่ายในท้องตลาดว่าให้ค่าความดันโลหิตได้ถูกต้องและแม่นยำหรือไม่ รวมถึงการกำหนดแนวทางการประเมินและยกระดับมาตรการควบคุมเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่เชื่อถือได้ โดยขั้นตอนการดำเนินการจะทำการทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิตที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเครื่องวัดความดันโลหิตจาก 4 ภาคของประเทศไทย โดยเลือกดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเกณฑ์การประเมินหรือการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีทำการทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการสรุปได้ว่าจำนวนเครื่องทั้งหมด 661 เครื่องผ่านเกณฑ์ 484 เครื่อง (73.22%) ไม่ผ่านเกณฑ์ 67 เครื่อง (10.14%) ในหัวข้อค่าผิดพลาดของการอ่านค่าความดัน ทั้งนี้ ไม่สามารถทดสอบได้ 110 เครื่อง (16.64%) โดยเป็นหัวข้อการขาดข้อต่อพิเศษ 15 เครื่อง ทั้งนี้ อย.ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการทวนสอบเป็นระยะๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลแ

Be Sociable, Share!

มาช่วยกันแชร์บทความดีๆ ให้เพื่อนๆ กัน

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.